I. BARTIN SEKTÖREL KALKINMA SEMPOZYUMU

8-9-10 Nisan 2015

Sempozyumun Amacı

Kalkınma kavramı, toplumların gelişim sürecine uygun olarak, farklı dönemlerde farklı içerikler kazandığı gibi aynı dönemde farklı içeriklerle de kullanılmıştır. Dünyada önemini gittikçe arttıran yerel kalkınma kavramı ise toplumların sosyal, kültürel ve ekonomik pek çok yönünü ilgilendirmesi nedeniyle ciddi çalışmaların yapılmasını gerekli kılmıştır. Üretim faaliyetlerinin bazı bölgelerde yoğunlaşması bu bölgelere olan ilgiyi arttırmış; bunun doğal bir sonucu olarak bu bölgeler yoğun şekilde göç almaya başlamışlardır. Böylece bu bölgeler gerek ekonomik gerekse sosyal açıdan büyük gelişmeler göstermiş ve diğer bölgelere oranla daha fazla kalkınmışlardır. Yerel kalkınma, öncelikle yörenin mevcut gelişme potansiyelini içeren kaynak ve fırsatların belirlenmesi ve bunların kinetik gelişme ve büyüme enerjisine dönüştürülmesi için optimal strateji ve politikaların üretilmesini gerektirmektedir.

Düzenlenecek bu sempozyum ile Bartın İli’nin sektörel bazda büyüme potansiyelinin değerlendirilmesi, geleceğe yönelik sektörel büyüme ve gelişme imkanlarının ortaya konulması ve şehrin kalkınmasının önünü açacak strateji ve vizyon arayışlarına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede düzenlenecek Sempozyumda Bartın Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve katkıda bulunabilecek diğer katılımcıların bir araya gelerek, Bartın İli’nin sektörler bazda gelişme ve büyüme konularının tartışılması beklenmektedir.

Sempozyumun Kapsamı

1.Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumu; ele alacağı “Tarım”, “Sanayi”, “Lojistik” ve “Turizm” konularını, bilim insanları ile yerel ve ulusal sektör paydaşlarını bir araya getirerek bu konuların paylaşımını sağlamak, bilahare tartıştırmayı ve sektörel sorunları tespit etmeyi amaçlamaktadır. 1. Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumu’nda birinci ve ikinci günlerde söz konusu sektörler bazında dört oturum gerçekleştirilecektir. Üçüncü gün öğleden önce icra edilecek panelde sempozyum oturumlarından elde dilen fikir ve düşüncelerin de dikkate alındığı ulusal veya yerel bazda faaliyet gösteren STK temsilcileri ile ünlü işadamları ve girişimcilerin konuşmacı olarak katıldığı bir panel akabinde Batı Karadeniz Bölgesi Kalkınma Ajansı (BAKKA) kalkınma kurulu toplantısı düzenlenecektir. Sonuç olarak tartışmalardan çıkarılacak sentez ve sorunlara ilişkin çözüm önerileri değerlendirmeleri ile yerel ve bölgesel bir kalkınma eylem planının yapılmasına zemin hazırlanacaktır.

Sempozyumun Ana Teması ve İçeriği

1. Bartın Sektörel Kalkınma Sempozyumunda bölge illeri içinde topografik özellikleri itibariyle organik tarım üretimine en elverişli il olan Bartın’ın tarımsal üretiminin mevcut yapısı ile üreticilerinin geleceği, üretim sürecinin geliştirilerek iyileştirilmesi, üretilen ürünlerin ulusal ve uluslararası piyasalarda pazarlanması yanında, sahip olduğu Küre Dağları Milli Parkı ile biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi, korunan alan ve saha fonksiyonlarının geliştirilmesi ile beraber orman alanlarından işletme amaçları doğrultusunda yararlanmanın modellenmesi gibi bir dizi alt başlık özelinde ‘‘Tarım Sektörü’’ ele alınacaktır.

Bartın’ın ve bölgenin ulusal/uluslararası ticaret ve lojistik imkânlarının nasıl arttırılabileceği ve bu yönde gelişme sağlanabilmesi için nasıl bir strateji oluşturulabileceği gibi tartışmaları konu edinecek olan “Lojistik Sektörü”, Bartın’ın mevcut zengin turizm potansiyelinin alt yapısı ve durumu halen arz edilen turizm faaliyetleri bağlamında sektör sorunlarının tartışılarak bölgesel bir turizm stratejisi ortaya koymayı hedeflediği “Turizm Sektörü” ve özellikle demir-çelik sanayii alanında büyük potansiyele sahip olan “Sanayi Sektörü” ayrı ayrı oturumlarda detaylı bir şekilde analiz edilecek ve il için çok değerli bilimsel fikir ve kalkınma stratejileri oluşturulacaktır.

Üç günlük programın sonunda Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından hazırlanacak olan Sonuç Bildirgesi, programın genel bir değerlendirmesini ve sektörel sorunların genel tespiti ile önerileri ve kalkınma stratejilerini içeren bir eylem planı hazırlanarak kitap halinde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır


Sempozyum 8-9-10 Nisan 2015 Tarihlerinde Gerçekleşecektir.